Atbalsta personāls

Apskatīt Atbalsta personāla darba laikus

Atbalsta personāla loma skolā

Bibliotekāres

Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas bibliotēka ir izglītības iestādes struktūrvienība ar grāmatu izsniegšanas punktiem izglītības programmu realizācijas vietās Grobiņā un Kapsēdē.

Skolas bibliotēka komplektē iespieddarbus un citus materiālus, nodrošinot literatūras un informācijas pieejamību visiem Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolas skolēniem, skolotājiem, atbalsta personālam un tehniskajiem darbiniekiem.

Skolas bibliotekāres organizē kultūras un izglītojušus pasākumus - Dzejas dienas, vēsturisku notikumu atceres dienas, bibliotēkmācību stundas, sagatavo skolēnu un skolotāju radošo darbu grāmatas, vāc un kārto skolas vēstures materiālus, sagatavo mācību literatūras un līdzekļu sarakstus, abonē periodiku, pārrauga izsniegto mācību līdzekļu kvalitāti, sadarbojas ar visu skolas saimi.

Skolas bibliotēkas reglaments un lietošanas kārtība ir pieejama e-klasē.

Skolas bibliotēka atrodas sākumskolas ēkā blakus pilsētas bibliotēkai.


Logopēds

Cilvēka bērns bez spējas izpausties ar runu, dzimto valodu nevar sevī apliecināt un pilnveidot, jo tad "iekšējais es" nevar atvērties. (.A.Irbe)

Logopēdijas mērķis ir palīdzēt bērniem attīstīt valodu. Logopēds ir kā palīgs, kurš parāda pareizos ceļus, pa kuriem doties, lai skolēns varētu pareizi runāt, lasīt un rakstīt. Viņš iedod vieglus, saprotamus vingrinājumus un iedrošina gan bērnus, gan vecākus.


Speciālais pedagogs

Kad zieds nevar uzziedēt, mēs mainām vidi un kopšanu, ne pašu ziedu.

Skolēni gluži kā ziedi skolā ierodas katrs ar atšķirīgām vajadzībām un spējām. Savlaicīgi sniegtais atbalsts veicina individuālo talantu un īpašo vajadzību attīstību.

Drošības sajūta būt pieņemtam, saprastam un motivētam ir tā augsne, kuru mēs kā skolotāji ik dienas uzrušinām, ravējam un laistām, lai ik katram mūsu ziedam būtu iespēja ziedēt.

 

Sociālais pedagogs

"Laimīgu cilvēku raksturo nevis grūtību trūkums, bet spēja tās pārvarēt." (to teikusi akla un kurla amerikāņu rakstniece Helēna Kellere, kas neskatoties uz veselības problēmām iemācījusies komunicēt ar cilvēkiem, ieguvusi bakalaura grādu humanitārajās zinātnēs, uzrakstījusi 12 grāmatas un apceļojusi pasauli) 

Mūsu kopējs mērķis ir veidot adaptīvus, emocionāli spējīgus un jūtīgus cilvēkus, kas prot un var realizēt savu potenciālu. Līdz ar to trīs vaļi, uz kuriem vajadzētu balstīt mācīšanos skolā, ir: ATTIECĪBAS - EMOCIJAS - ATTIEKSME.

 

Psihologs

Psihologs ir tieši tāds pats cilvēks, kā pārējie. Viņam ir tieši tādas pašas emocijas, sajūtas, problēmas, nesaskaņas dzīvē kā tev. Vienīgā atšķirība ir viņa profesija un viņa rīcībā esošie instrumenti, pieredze un zināšanas.

“Kā var neticēt cilvēkam?! Pat ja redzi, ka cilvēks melo, tici viņam! Tas ir - klausies un mēģini saprast, kāpēc viņš melo!” /M.Gorkijs/

 

Medmāsa

Skolas medicīnas māsas galvenais ikdienas uzdevums ir sniegt pirmo medicīnisko palīdzību un nodrošināt profilaktiskās veselības aprūpi skolēniem un darbiniekiem.

“Katrai sāpītei sava “zālīte”- smaids, uzmundrinājums, labs vārds!”


Zentas Mauriņas
Grobiņas vidusskola
Skolas iela 1, Grobiņa, LV-3430, Latvija