Erasmus+

erasmus.jpg

Erasmus+ stratēģisko partnerību  projekts  “Kā veicināt skolēnu akadēmiskās rakstīšanas prasmi un kritiskās domāšanas attīstību”   9. – 12.klases skolēniem

Projekta koordinējošā skola: Szegedi Deák Ferenc Gimnázium ( Ungārija) 

Partneru skolas: 

 • Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola ( Latvija)
 • Usti nad Labem ģimnāzija ( Čehija)
 • Opoles vidusskola ( Polija) 

 Ir konstatēts, ka Latvijā vidusskolēniem ir labi attīstīta sarunvaloda svešvalodā, bet pietrūkst zināšanas un motivācija mācīties akadēmisko valodu, kas ir būtiska valodas sastāvdaļa. Projekts  “Kā veicināt skolēnu akadēmiskās rakstīšanas prasmi un kritiskās domāšanas attīstību”  piedāvās jauniešiem vairākus veidus, kā šo prasmi attīstīt.

 Erasmus+ stratēģisko partnerību  projekts   “Jaunais ir aizmirsts vecais”  9. – 12.klases skolēniem

Projekta koordinējošā skola:Oberwartes profesionāli tehniskā skola (Austrija)

Partneru skolas: 

 • Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola ( Latvija)
 • Katerini licejs ( Grieķija)
 • Majas vidusskola ( Portugāle)
 • Sibiu koledža ( Rumānija) 

Projekta “Jaunais ir aizmirsts vecais” mērķis ir izmēģināt  eksperimentālās uz kompetencēm balstītas mācību metodes. Uzsvars projektā tiks likts uz starpdisciplināro  saikni starp mūsdienām un pagātni. Projekts tiks organizēts kā ceļojums  uz  aizmirstām pagātnes vietām, atklājot vecus ražošanas procesus un jaunus veidus, kā nodot šīs zināšanas jaunajai paaudzei. Projekta vienojošais elements ir mūsdienu interpretācija par pazudušo meistarību dažādās kultūrās.

Erasmus+ stratēģisko partnerību  projekts  Going for great, genius, green generation”

 ( “Augam par zaļu, ģeniālu un lielisku paaudzi”) 

Projekta koordinējošā skola: ZMG vsk.

Projekta partneru skolas: 4 Gymnasio of Thessaloniki (Grieķija), IIS Liceo “Bocchi-Galilei” (Itālija), Gymnasium Aradippou (Kipra), IES Mar Serena (Spānija), College la Chatoire (Reinjona)


Projekta galvenie mērķi ir:

* uzlabot partneru skolas izglītotāju spējas mainīt savas mācību metodes par vides

aizsardzību, pamatojoties uz 21.gadsimta vajadzībām

* apzināt un analizēt partneru skolu labo praksi dabas aizsardzības prasmju mācīšanu

skolēniem

* veicināt kopīgu darbu vietējās kopienās, lai aizsargātu vidi

* veidot izglītojošas aktivitātes par dažādām vides aizsardzības tēmām

• izmēģināt izveidotās izglītības aktivitātes visās partnerskolās, iesaistot skolēnus,

skolotājus un vecākus

* izveidot e-grāmatu "5G", kurā būs apkopotas visas izveidotās aktivitātes un scenāriji


* 2020. gada 4. septembrī notika projekta koordinatoru tiešsaistes sanāksme, kurā tika apspriesta visu plānoto mācīšanas/mācīšanās sanāksmju gaita

* līdz 15.oktobrim visās partneru skolās tika izveidotas projekta īstenošanas komandas

* tika izveidota projekta lapa e-Twinning un Trello platformās

* 5.novembrī notika visu projekta partneru tiešsaistes sanāksme, kurā dalībnieki iepazīstināja ar sevi un savu skolu

* no 10.novembra līdz 31.decembrim visās projekta partneru skolās tika organizēts projekta logo konkurss

* visas partnerskolas izvirzīja 3 labākos logo, kas janvārī piedalījās projekta logo konkursā. Uzvarēja Eleni un Adrianas (Grieķija) radītais logo

* 10.decembrī notika tiešsaistes sanāksme, kas bija veltīta Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām visās partneru valstīs

* 4.februārī notika projektu koordinatoru tiešsaistes sanāksme, kurā tika projektu īstenošanas gaita. Covid-19ierobežojumu dēļ plānotās C1 un C 2 mācīšanas/mācīšanās aktivitātes tika atceltas un tiek plānotas nākošajā mācību gadā.

* laikā no 2021.gada no 19. - 21.aprīlim tika organizēta mācīšanas/mācīšanās aktivitāte C7 "Kā Covid -19 ierobežojumi mums māca dzīvot "zaļi"", kas nebija plānota projekta pieteikumā. Aktivitāte norisinājās 3 dienas un bija veltīta dažādām tēmām. Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola bija atbildīga par 1.dienas organizēšanu, kas bija konference skolotājiem ar nosaukumu "Covid-19 radītās problēmas skolās un to risinājumi". Bocchi-Galilei skola organizēja 2.dienu "Iepazīsim partneru valstu valodas". Katra partneru skola organizēja20 minūšu garu savas valsts valodas mācīšanas aktivitāti, kurā tiešsaistē piedalījās gan projekta dalībnieki, gan viņu vecāki. 3.diena saucās "Ko nozīmē dzīvot zaļi" un tajā katra partneru skola iesaistīja dalībniekus dažādās aktivitātēs, kas veicina saudzīgu izturēšanos pret dabu. Par šo dienu atbildīgā bija Aradippou ģimnāzija un IES Mar Serena skola. Katra projekta partnerskola piedalījās visās aktivitātes un izpildīja uzdotos uzdevumus.

* 2021./22.m.g. projekta aktivitātes turpināsies.

2020-1-LV01-KA229-077434_1” Exchanges of Digital Unity- Technology” ( “Tehnoloģiju apmaiņa”)

Projekta koordinējošā skola: ZMG vsk.

Projekta partneru skolas:  Sincan Primary School (Turcija), Ceip Alisios ( Spānija), Scoala Gimnaziala Lucian Blaga (Rumānija), Osnovna skola Visnjevac (Horvātija), Zespol Szkol w Janowcu (Polija)

Projekta mērķi ir šādi:

 • palielināt skolotāju zināšanas par digitālajiem mācību rīkiem
 • nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi digitālajām platformām visiem izglītojamajiem, ieskaitot tos, kuriem ir ekonomiskās un mācību grūtības
 • iemācīt skolēniem izmantot tehnoloģijas ne tikai mobilajās un datorspēlēs, bet arī mācību procesā.

Projekta  rezultāti būs:

 • jaunas digitālās mācīšanas metodes tiks integrētas mācību programmā
 • mācību materiāli, izmantojot digitālos rīkus, tiks veidoti sadarbībā ar skolēniem un tiks izmantoti mācību stundās.
 • tiks izveidotas dažādas digitālās lietotnes, izmantojot dažādas tehnoloģijas – robotiku, kodēšanas darbības, Web 2.0 rīkus, spēļu un CLIL metodoloģijas


 

2020-1-PL01-KA229-081898_5 “My school is cool”( “Mana skola ir forša)


Projekta koordinējošā skola:  Ļubļinas   38.pamatskola  ( Polija)

Projekta partneru skolas:  ZMG vsk ( Latvija),  51. vidusskola “Elisaveta Bagryana ( Bulgārija), Darica Tevfik Ileri Imam Hatip Ortaokulu (Turcija ) un Scoala Gimnaziala “IoanBan-Dascalu “Polana Sibiului (Rumānija).


Projekta „Mana skola ir forša” galvenais mērķis ir :

 • dot visiem11 līdz 13 gadus veciem skolēniem izglītības iespējas dzimtajā valodā angļu valodā, matemātikā un dabaszinātnēs
 • uzlabot attiecības starp skolēniem ar augstām mācību spējām un skolēniem ar zemām mācību spējām un mācību motivācijas trūkumu.

Visas iesaistītās skolas iepazīstinās partnerus ar savas valsts paražām, tradīcijām un vēsturi.

Skolēni strādās pāros un grupās, kurās būs skolēni ar dažādām mācību spējām.

Lai sasniegtu šos mērķus, tiks izmantotas dažādas inovatīvas darba metodes un formas. Tiks organizētas darbnīcas, šovi, izstādes un daudzi citi pasākumi. Skolotāji pielietos dažādas mācību metodes un  IKT rīkus un izglītojošas spēles, kuras sagatavos arī paši studenti. Plānotās aktivitātes notiks tematiskos konferenču parkos, ķīmijas laboratorijās, mākslas ateljē un biroja salonos. Visu šo pasākumu mērķis ir paplašināt skolēnu  zināšanas un spējas dzimtajā valodā, angļu valodā, matemātikā un dabaszinātnēs. Pateicoties novatoriskām metodēm, matemātika, dabaszinātnes, valodas un citi priekšmeti kļūs daudz pievilcīgāki skolēniem.

Pastāvīga dažādu valstu skolu sadarbība, personīgais kontakts paaugstinās angļu valodas komunikācijas prasmes. Tas arī palielinās iekšējo motivāciju.2020-1-PL01-KA229-082252_5 "Reading is my passion and new fashion" ( “Lasīšana ir mana aizraušanās un jaunā mode”)

Projekta koordinējošā skola: Primary School No. 28 (Polija)

Partneru skolas: ZMGnv (Latvija), 16th Primary School of Rethymno (Grieķija), Scoala Gimnaziala (Rumānija),

 Colegio de Infantil y primaria Príncipe don Felipe (Spānija), Istituto Comprensi vo Rossella Casini (Itālija)

Projekta galvenais mērķis ir palielināt skolēnu motivāciju lasīt literatūru. To panāksim, parādot lasīšanas pievilcību un personīgos ieguvumus.

Galvenais projektā iegūtais rezultāts būs studentu lasīto grāmatu skaita pieaugums: katru gadu tas palielināsies vismaz par 50%, neskaitot komplektētās grāmatas, salīdzinot ar 12 mēnešiem pirms projekta. Ilgtermiņa rezultāts būs stabils lasīto grāmatu skaita pieaugums. Nākamais rezultāts būs visaptveroša un apzināta projekta dalībnieku kā indivīdu attīstība.

Projekta laikā tiks izstrādāti arī materiālie rezultāti: filmas, recenzijas, mākslas darbi, albumi, didaktiskās spēles un jaunas lasīšanas telpas. Tiek plānotas dažādas projekta darba formas atkarībā no konkrētā mērķa, kas jāsasniedz, veicot konkrētu darbību.

Šajā projektā dalībnieki iemācīsies lasīt prieka pēc. Tas tiks panākts, skolēniem iesaistoties radošajos lasīšanas klubos, rīkojot grāmatu krustošanu un piedaloties fantāzijas sanāksmē.

Dalībnieki attīstīsies: paplašinās savu iztēli un radošumu, izmantojot plānotas mākslinieciskas aktivitātes, piemēram, konkurss par projekta logo, grāmatu šķērsošana, komiksu noformēšana, didaktisko spēļu veidošana, tikšanās ar interesantiem cilvēkiem (rakstniekiem, tautas māksliniekiem).

Skolēni iemācīsies atpūsties ar grāmatu, klausoties viņiem lasāmās grāmatas un lasot kopā ar vienaudžiem lasīšanas klubā.

Projekta darba laikā tiks izmantots School Education Gateway un Erasmus + projekta rezultātu platforma, kā arī eTwinning platforma, kas kļūs par telpu projekta kontaktiem, sadarbībai, ideju apmaiņai un popularizēšanai.

Projektā tiks iesaistīti 480 skolēni vecumā no 12 līdz 14 gadiem, no kuriem puse būs mazāk priviliģēti studenti (ņemot vērā viņu sociālās, ekonomiskās un mācīšanās grūtības).

Partnerībā ir iesaistītas 6 skolas no valstīm ar atšķirīgu lasītāju skaitu bērnu, pusaudžu un pieaugušo vidū. Projektā iesaistītās valstis ir Latvija, Polija, Itālija, Spānija, Grieķija un Rumānija. Skolas nāk no dažādām vidēm, sākot no lielajām pilsētām līdz vidēja lieluma pilsētām, mazpilsētām un lauku apgabaliem. Viņu skolas sistēmu pieeja komplektu grāmatu sarakstam arī ir atšķirīga, sākot no ļoti stingras, kur gan grāmatu nosaukumi, gan grāmatu skaits ir stingri noteikti līdz elastīgiem, dodot skolotājiem lielu brīvību izvēlēties grāmatu nosaukumus un grāmatu skaitu. Projekta rīkotāji cer, ka tik daudzveidīga partnerība radīs interesantu projektu un nesīs ilgstošus rezultātus.

Projekta ietvaros visas skolas veiks līdzīgas aktivitātes un uzdevumus. Daži no tiem tiks izpildīti starptautiskās komandās. Paredzētas 18 vietējās aktivitātes un 6 starptautiskas sanāksmes (ieskaitot 2 skolotāju apmācības).

Dalība projektā veicinās projekta dalībnieku individuālo attīstību un uzlabos partnerskolu darba kvalitāti un viņu izglītības telpu. Dažas no projekta laikā īstenotajām aktivitātēm iesaistīsies partnerības skolu darbā kā skolas izglītības un mācību priekšmetu programmu elementi un kā pedagoģiskas inovācijas.


2020-1-LV01-KA120-SCH-094496 “Accredited projects for mobility of learners and staff in school education” ( “Erasmus akreditācija 2021. – 2027.g.”)


Šajā programmas periodā uzsvars likts uz personu individuālo un grupu mācību mobilitāti, kā arī organizāciju sadarbību, kas sekmē iekļaušanu, izcilību, radošumu, inovācijas un ilgtspēju. Programmas kopējais budžets 7 gadiem pārsniedz 28 miljardus eiro, paredzot iesaistīt 12 miljonus dalībnieku visās programmas dalībvalstīs. Jaunums ir arī skolēnu mobilitātes. Viens no ZMGv attītības mērķiem ir nodrošināt pluriversālu mācību vidi skolā. Erasmus mobilitāšu un stratēģisko partnerību aktivitāšu ietvaros gan skolēni, gan skolotāji iegūs jaunas zināšanas dažādās jomās:

* skolas vadība būs ieguvusi zināšanas, kā īstenot skolā pluriversālu mācību vidi un kā sekmēt 21.gadsimta skolēna lietpratību, pievēršot uzmanību gan skolēna spējai saskaņoti lietot zināšanas un prasmes daudzveidīgās situācijās, gan caurviju prasmju attīstībai un ieradumu nostiprināšanai, kas balstīti vērtībās.

* kursu laikā skolotāji apgūs jaunus mācību metodiskos paņēmienus, kā ar daudzveidīgiem līdzekļiem mācību procesu padarīt interesantāku. Kursu apmeklēšana skolotājiem arī dos iespēju izstrādāt jaunus mācību metodiskos materiālus, kas tiks izmantoti mācību procesā. Tiks apgūtas arī prasmes izraudzīties

visatbilstošākās mācību tēmas un metodes, kā nodrošināt iespējami pilnvērtīgāku zināšanu apguvi un saziņas vidi

* skolotāji būs apguvuši prasmi izmantot moderno tehnoloģiju elementus, kuri motivē Z paaudzes audzēkņus pilnveidot viņu fantāziju un domāšanas kreativitāti

* skolotāji, kuri papildinās savu digitālo pratību, iegūs zināšanas un analīzi par moderno informācijas tehnoloģiju iespēju lietošanu dažādu priekšmetu apmācībā

* salīdzinot esošos resursus un izvērtējot jauniegūto, atgieržoties no kursiem, tiks pilnveidots mācību darbs un izstrādāti jauni mācību metodiskie materiāli

* iepazīšanās ar skolotājiem no dažādām Eiropas valstīm veicinās jaunu sadarbības partneru piesaisti jaunu projektu pieteikumu izstrādē dažādās jomā

* atbalsta personāls būs ieguvis zināšanas darbā ar skolēniem, kam ir dažāda rakstura mācīšanās un mācību traucējumi, ieskaitot uzvedības un autiska rakstura traucējumus. Iegūtās zināšanas tiks integrētas darbā ar šiem skolēniem.

* stratēģisko partnerību aktivitātēs pabijušie skolēni un skolotāji būs ieguvuši zināšanas dažādās jomās – gan pilnveidojoties profesionāli, gan iegūstot izpratni par partneru kultūru un tradīcijām, tādējādi stiprinot Eiropas dimensiju skolā, sadarbības spēju un prasmi risināt problēmas.

Erasmus + kursi "Iedvesmots iedvesmot"

jūl 15, 2023 Arhīvs, Erasmus+, Foto

No 9. līdz 15. jūlijam Islandē norisinās Erasmus + projekta kursi pedagogiem "Iedvesmots iedvesmot". Nedēļas garumā skolotāji no Eiropas...


Labbūtības un stresa menedžments

jūn 14, 2023 Arhīvs, Erasmus+, Foto

Skolotāja Inta Ekte no 12. līdz 17.jūnijam piedalās Labbūtības un stresa menedžmenta kursos Barselonā. Kursos piedalās arī kolēģi no Dānijas, Somij...


Erasmus+ mobilitāte Salonikos

mai 03, 2023 Arhīvs, Erasmus+, Foto

Mēs - Elizabete, Elīna, Marta, Keita, Agate un skolotājas Inta un Zane - esam mobilitātes projektā Grieķijā, Salonikos.

Svētdienā izbaudījā...


Ceturtā diena Bulgārijā

apr 28, 2023 Arhīvs, Erasmus+, Foto

Rit mūsu pēdējās dienas Erasmus+ projekta "My school is cool" (" Mana skola ir forša") sanāksmē Bulgārijā.

🚌Vakar devā...


Trešā diena Bulgārijā

apr 28, 2023 Arhīvs, Erasmus+, Foto

Ziņas no Bulgārijas! Ārkārtīgi piepildīta bija mūsu Erasmus+ projekta sanāksmes trešā diena.

🎨Mākslas meistarklases pēc pašu vēlēšanās - T-k...


Otrā diena Bulgārijā

apr 26, 2023 Arhīvs, Erasmus+, Foto

🇧🇬 Otrā Erasmus+ projekta " My school is cool" sanāksmes diena Sofijā. 🌦️Šodien lietus mijās ar sauli - izbaudījām mainīgo pavasara dabu,...


Erasmus+ projekta vizīte Sofijā

apr 25, 2023 Arhīvs, Erasmus+, Galerijas

🛬Erasmus+ projekta ietvaros viesojamies Sofijā bulgāru dzejnieces E. Bagryanas vārdā nosauktajā 51.vidusskolā.

✨Gūti pirmie iespaidi skolā,...


Sveiciens no Rumānijas!

mar 28, 2023 Arhīvs, Erasmus+, Foto

Mūsu piedzīvojums ERASMUS+ projektā " My school is cool" smagais darbs ir sācies.

1.projekta dienā aktīvi piedalījāmies "Vec...


Noslēdzies Erasmus+ 5G projekts Kiprā

mar 18, 2023 Arhīvs, Erasmus+, Foto

Projekts saulainajā Kiprā ir noslēdzies un devis lielu saules, pozitīvisma un zināšanu devu. Marta pirmajā nedēļā, kad Latvija tinās biezajā un b...


Skolēnu mobilitāte Capo d’Orlando Sicīlijā

mar 18, 2023 Arhīvs, Erasmus+, Foto

Projekta Erasmus+ skolēnu mobilitātes ietvaros 13. martā pieci mūsu skolas skolēni kopā ar skolotāju Indru Klaniņu un Anitu Poriņu devās vizītē uz...


Zentas Mauriņas
Grobiņas vidusskola
Skolas iela 1, Grobiņa, LV-3430, Latvija