Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas organizētajā atklātajā svešvalodu olimpiādē angļu valodā 7.klasei

2.vieta Keitai Lūkai (7.c klase)

Atzinība Rūtai Timbarei (7.a klase)

Paldies visiem olimpiādes dalībniekiem un viņu skolotājai Sandai Vēdiķei par iedrošinājumu!