Grobiņas sākumskola

Vecākiem
Izglītības padomes sapulces protokols

2018. gada 1.februārī notika Grobiņas sākumskolas Izglītības padomes sapulce, kurā tika pārrunāti šādi jautājumi:

1. Grobiņas sākumskolas 2018.gada budžets – informē skolas direktore L.Urbāne:

            1.1. Kopējais budžeta apjoms 2018.gadam, tā pieaugums, salīdzinot ar 2017.gadu;

            1.2. Galvenie izdevumu posteņi – darbinieku algas, nodokļi, telpu īre, dažādi pakalpojumi, remontdarbi, biroja preces, mācību līdzekļi, mēbeles u.c. izdevumi.

2.  Energoefektivitātes projekta realizēšana Grobiņas sākumskolā – informē skolas direktore Laila Urbāne:

2.1. Projekta realizācijas gaita, plānotie termiņi;

2.2. Skolēnu drošība un netraucēts mācību process – prioritāte projekta realizācijas laikā;

2.3. Atsevišķu mācību stundu pārplānošanas nepieciešamība uz projekta realizācijas laiku;

2.4. Plānotie āra teritorijas labiekārtošanas darbi projekta noslēguma posmā.

3.   Grobiņas novada uzņēmēju Progresa balva – informē skolas direktore Laila Urbāne:

3.1. Pieteikšanās termiņš un kārtība;

            3.2. Izvirzītie nosacījumi balvas saņemšanai;

            3.3. Laureātu apbalvošanas kārtība.

4. Grobiņas novada Domes atbalsts – informē skolas direktore Laila Urbāne:

            4.1. Brīvpusdienas 5., 6. klašu skolēniem no daudzbērnu ģimenēm;

            4.2. Ceļa naudas atmaksas kārtība;

            4.3. Atbalsts mācību ekskursijām un izglītojošām teātra izrādēm Grobiņas sākumskolas audzēkņiem;

            4.4. Atbalsts dažādu projektu īstenošanai Grobiņas sākumskolā.

5. Realizējamie projekti Grobiņas sākumskolā izglītības jomā – informē direktores vietniece Ineta Lapiņa:

5.1. IKVD un ESF projekts  “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, tā realizācija, sasniedzamie mērķi un pieejamie atbalsta veidi Grobiņas sākumskolas izglītojamajiem un viņu ģimenēm;

5.2.VISC un ESF projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā”:

            5.2.1. Projekta īstenošanas termiņi;

            5.2.2. Jaunā mācību satura pakāpeniskā ieviešana;

            5.2.3. Vecāku jautājumi par skolotāju sagatavotību jaunā mācību satura realizēšanai;

            5.2.4. Informācija par skolotāju apmācības kārtību jaunā mācību satura sekmīgai ieviešanai.

5.3.VISC un ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”:

                        5.3.1. Projekta īstenošanas termiņš;

                        5.3.2. Pedagoga palīga piesaistīšana konkrētās mācību stundās.

            5.4. IAA un ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”:

                        5.4.1.Projekta īstenošanas termiņš;

            5.4.2. Karjeras konsultantu darbs Grobiņas sākumskolā. Konsultantu pieejamība skolēniem.

5.5. Citi projekti un to realizācijas gaita Grobiņas sākumskolā:

            5.5.1. Grobiņas novada Domes un ESF projekts “Grobiņas novada vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse”;

            5.5.2.Grobiņas novada Domes un  Latvijas vides aizsardzības fonda projekts“Vides izglītības veicināšana Grobiņas novadā” ;

            5.5.3. Eiropas Komisijas Erasmus+  KA2 projekts Grobiņas sākumskolai “Lasi prieka pēc, prieks lasīt”.

6. Grobiņas sākumskola ceļā uz simtgadi. Pasākumi dziedātājiem un dejotājiem. Informē  direktores vietniece Linda Astrauska:

            6.1. Valsts simtgades dāvana bērniem un jauniešiem “Latvijas skolas soma”. Pasākuma mērķis – nodrošinās iespēju klātienē pieredzēt Latviju. Projekta norises laiks un plānotais budžets;

            6.2. XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku plānotais norises laiks;

            6.3. Tautu deju kolektīvi skolā:

                        6.3.1. Gatavošanās process koncertiem;

                        6.3.2. Deju kolektīvu koncerti 23.februārī;

                        6.3.3. Bērnu tautu deju festivāls “Latvju bērni danci veda” Jelgavā;

                        6.3.4. Uzstāšanās skolas rīkotajos pasākumos;

            6.3.5. XVI Deju svētku republikas skate 3./4.klašu tautu deju kolektīvam. 

6.3.6. 3./4. klašu tautu deju kolektīva gatavošanās process XVI Deju svētkiem.

6.4. Dziedošie kolektīvi skolā:

            6.4.1. Zēnu koris – pasākumi un konkursi;

            6.4.2. Vokālais ansamblis “Sonorus” – pasākumi, konkursi;

            6.4.3. 5.-9. un 2.-6. klašu kori - pasākumu plāns.

6.5. Latvijas simtgadei veltīti pasākumi Grobiņas sākumskolā:

            6.5.1. Ģimenes dienas koncerti;

            6.5.2. Baltā galdauta svētki;

            6.5.3. Pasākums “Izdziedi Latviju”.

7. Mācībās un ārpusstundu darbā veiksmīgāko skolēnu, viņu vecāku un skolotāju godināšanas pasākums mācību gada noslēgumā – informē Izglītības padomes priekšsēdētāja Ilze Jansone:

            7.1. Kritēriji mācībās veiksmīgāko skolēnu noteikšanai;

            7.2. Kritēriji ārpusstundu darbā veiksmīgāko skolēnu noteikšanai;

            7.3. Idejas godināšanas pasākuma norisei.

Izskatot iepriekš minētos jautājumus, Grobiņas sākumskolas Izglītības padome pieņēma šādus lēmumus:

1. Atstāt nemainīgu kārtību, kādā nosakāmi mācībās un ārpusstundu darbā veiksmīgākie skolēni Grobiņas sākumskolā;

2. Mācību gada noslēgumā apbalvot ar diplomu un piemiņas balvu mācībās un ārpusstundu darbā veiksmīgākos skolēnus.

           

Izglītības padomes priekšsēdētāja I.Jansone