Grobiņas sākumskola

Izglītības programma
  • Pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programma (kods 21014111)ar padziļinātu mūzikas mācīšanu, uzsākta 1.klasē 2012.gada 1.septembrī.

Īstenojot programmas galvenos mērķus un uzdevumus, izglītojamiem tiek nodrošināta iespēja apgūt pamatprasmes kā zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas nepieciešams personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai aktivitātei, sociālai iekļautībai un nodarbinātībai. Ļauj sekmēt skolēnu emocionālo un intelektuālo attīstību, pilnveidot un attīstīt viņu radošās spējas, veidot interesi par praktisku darbošanos un to pielietojumu ikdienas dzīvē, radīt motivāciju izglītības turpināšanai vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības pakāpē. Programmas galvenie uzdevumi:

 

  • nodrošināt visiem skolēniem iespēju kvalitatīvi apgūt muzikālo izglītību;
  • attīstīt skolēna muzikālās dotības, dzirdi, muzikālo atminu, ritma izjūtu, apgūstot grupas muzicēšanu solfedžo stundās;
  • veidot un attīstīt kolektīvo muzicēšanu ansamblī un korī;
  • veikt integrētu pieeju mācību procesam, saistot vispārizglītojošo programmu ar mūziku;
  • veicināt skolotāju atbildību par savu darbu un tā rezultātiem;
  • virzīt pedagogu profesionālās pilnveides tālākizglītības procesu;
  • sadarboties ar skolēnu vecākiem, ar mērķi nodrošināt pozitīvu un kvalitatīvu izglītojošu darbu skolā, veidojot kvalitatīvu informācijas apmaiņu starp skolu un vecākiem;
  • gatavot izglītotus mūzikas klausītājus un mūziķus, kā arī attīstīt prasmi pašiem uzstāties auditorijas priekšā;

Individuāla instrumentu spēles apmācība notiek pēc katra skolēna spējām, ievērojot pakāpenību instrumenta apguvē. Piedāvātie instrumenti: klavieres, akordeons, blokflauta, flauta, ģitāra. Atsevišķi, pēc skolēnu vēlmēm tiek piedāvāta solodziedāšana.

Pedagogi, kuri strādā ar skolēniem padziļinātā mūzikas virziena programmā:

Solfedžo – Anita Elere

Solo dziedāšana – Mārīte Lazdāne

Ģitāras spēle – Māris Kupčs

Klavieru spēle – Anita Elere, Aida Kupiča, Inese Krūmiņa

Flautas spēle – Baiba Kokina.

10.maijā pirmo koncertu sniedza Grobiņas pamatskolas pamatizglītības profesionālā virziena, ar padziļinātu mūziku, skolēni. Cik daudz šie mazie bērniņi ir iemācījušies viena mācību gada laikā. Paldies skolotājiem A.Elerei, J.Smukumai, A.Kupičai, M. Kupčam par pacietību un vecākiem par neatlaidību, lai pie pirmajām grūtībām nesaļimtu!
Paldies Megijas mammai par pasākuma fotografēšanu!

Pēdējās izmaiņas ( Pirmdiena, 09 decembris 2013 10:25 )